หลักสูตรอาหารไทยเพื่อประกอบอาชีพ
(พร้อมทดสอบมาตรฐาน)

หลักสูตรอาหารไทยเพื่อประกอบอาชีพ
(พร้อมทดสอบมาตรฐาน)

49,300฿

ค่าธรรมเนียม 49,300 บาท (รวมวัตถุดิบ – อุปกรณ์ – เสื้อเชฟ – ตำราเรียน-ที่พัก-ค่าทดสอบ)
ระยะเวลาและชั่วโมงการเรียน ระยะเวลาเรียน 90 ชั่วโมง วันที่เรียน จันทร์ – ศุกร์ และอาทิตย์
(สามารถปรับวันเรียนได้ตามผู้เรียนสะดวก) เวลาเรียน 09.00 – 17.00 น

เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนแบบปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการประกอบอาหารตั้งแต่พื้นฐาน ผู้เรียนต้องประกอบอาหารได้ และสามารถนำความรู้และทักษะไปต่อยอดการทำงาน ได้อย่างมืออาชีพ รายละเอียดหลักสูตร

 1. การจัดการวัตถุดิบ - เครื่องใช้ภายในครัว
 2. การจัดเก็บวัตถุดิบแบบ First in - out
 3. การสุขาภิบาลในสถานประกอบการ
 4. ความปลอดภัยในสถานประกอบการ
 5. ฝึกปฏิบัติประกอบอาหารคาว-หวาน 40 เมนู ++
 6. ฝึกการทำซ้ำจนผู้เรียนสามารถประกอบอาหารได้อย่างมืออาชีพ
 7. การบริหารงานภายในครัว และทักษะการทำงานเป็นทีม
 8. ทดสอบฝีมือแรงงาน เพื่อประกอบการขอวีซ่าทำงานต่างประเทศ
 9. การอบรม เตรียมความพร้อม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ 1

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สามารถนำเอาความรู้ ความสามารถและทักษะ ไปทำงานในตำแหน่ง "ผู้ประกอบอาหาร" ได้ทั้งในและต่างประเทศอย่างมืออาชีพ
 • ใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนกรุงเทพบริการ
 • ใบรับรองการทดสอบฝีมือแรงงาน เพื่อประกอบการขอวีซ่า (ภาษาอังกฤษ - จีน)
 • ใบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ1 (ภาษาไทย - อังกฤษ)