เตรียมความพร้อมและทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ

เตรียมความพร้อมและทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ

9,300฿

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
9,300 บาท / คน (รวมวัตถุดิบ-อุปกรณ์-เสื้อเชฟ-ผ้ากันเปื้อน-คู่มือประกอบการเรียน-สูตรอาหาร)
วันเรียนและระยะเวลาการเรียน
เรียนทุกวันอาทิตย์ ระยะเวลา 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00