เตรียมความพร้อมและทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ

เตรียมความพร้อมและทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ

9,300฿

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
9,300 บาท / คน (รวมวัตถุดิบ-อุปกรณ์-เสื้อเชฟ-ผ้ากันเปื้อน-คู่มือประกอบการเรียน-สูตรอาหาร)
วันเรียนและระยะเวลาการเรียน
เรียนทุกวันอาทิตย์ ระยะเวลา 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00

เนื้อหาหลักสูตร

  • สอนให้รู้จักกับอุปกรณ์ และวัตถุดิบที่ใช้ในการเรียน เพื่อใช้ในการทำข้าวมันไก่ และน้ำซุป
  • สอนให้รู้จักกับการหาแหล่งวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการทำข้าวมันไก่ อาทิ การเลือกซื้อข้าว
  • การสุขาภิบาลในสถานประกอบการอาหาร ความปลอดภัยในสถานประกอบอาหาร
  • สอนทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ รู้เคล็ดลับ และทุกรายละเอียด เรียนแล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • สามารถนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาหารได้อย่างมืออาชีพ
  • รับใบวุฒิบัตร จากโรงเรียนกรุงเทพบริการ รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ