หลักสูตรอาหารไทยเพื่อประกอบกิจการ

หลักสูตรอาหารไทยเพื่อประกอบกิจการ

40,000฿

ค่าธรรมเนียม 40,000 บาท (รวมวัตถุดิบ – อุปกรณ์ – เสื้อเชฟ – ตำราเรียน-ที่พัก)
ระยะเวลาและชั่วโมงการเรียน ระยะเวลาเรียน 72-90 ชั่วโมง วันที่เรียน จันทร์ – ศุกร์ และอาทิตย์
(สามารถปรับวันเรียนได้ตามผู้เรียนสะดวก) เวลาเรียน 09.00 – 17.00 น

เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนแบบปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการประกอบอาหารตั้งแต่พื้นฐาน ผู้เรียนต้องประกอบอาหารได้ และสามารถนำความรู้และทักษะไปต่อยอดการทำงาน ได้อย่างมืออาชีพ
รายละเอียดหลักสูตร

 1. การจัดการวัตถุดิบ - เครื่องใช้ภายในครัว
 2. การจัดเก็บวัตถุดิบแบบ First in - out
 3. การสุขาภิบาลในสถานประกอบการ
 4. ความปลอดภัยในสถานประกอบการ
 5. เรียนรู้เมนูอาหารไทยมากกว่า 25 เมนู
 6. ฝึกการทำซ้ำจนผู้เรียนสามารถประกอบอาหารได้อย่างมืออาชีพ
 7. การบริหารงานภายในครัว และทักษะการทำงานเป็นทีม
 8. การอบรม เตรียมความพร้อม สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารไทย

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สามารถนำเอาความรู้ ความสามารถและทักษะ ไปบริหารจัดการธุรกิจอาหารของตนเอง
 • ใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนกรุงเทพบริการ
 • ใบรับรองการทดสอบฝีมือแรงงาน จากสถานทดสอบฝีมือกรุงเทพบริการ