อาหารไทยเพื่อประกอบกิจการ

อาหารไทยเพื่อประกอบกิจการ

35,000฿

ค่าธรรมเนียม 35,000-40,000 บาท (รวมวัตถุดิบ – อุปกรณ์ – เสื้่อเชฟ – ตำราเรียน-ที่พัก)
ระยะเวลาและชั่วโมงการเรียน ระยะเวลาเรียน 72-90 ชั่วโมง วันที่เรียน จันทร์ – ศุกร์ และอาทิตย์
(สามารถปรับวันเรียนได้ตามผู้เรียนสะดวก) เวลาเรียน 09.00 – 17.00 น

เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนแบบปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการประกอบอาหารตั้งแต่พื้นฐาน ผู้เรียนต้องประกอบอาหารได้ และสามารถนำความรู้และทักษะไปต่อยอดการทำงาน ได้อย่างมืออาชีพ
รายละเอียดหลักสูตร

  1. การจัดการวัตถุดิบ - เครื่องใช้ภายในครัว
  2. การจัดเก็บวัตถุดิบแบบ First in - out
  3. การสุขาภิบาลในสถานประกอบการ
  4. ความปลอดภัยในสถานประกอบการ
  5. ฝึกปฏิบัติประกอบอาหารคาว-หวาน 50 เมนู ++
  6. ฝึกการทำซ้ำจนผู้เรียนสามารถประกอบอาหารได้อย่างมืออาชีพ
  7. การบริหารงานภายในครัว และทักษะการทำงานเป็นทีม
  8. การอบรม เตรียมความพร้อม สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารไทย

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • สามารถนำเอาความรู้ ความสามารถและทักษะ ไปบริหารจัดการธุรกิจอาหารของตนเอง
  • ใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนกรุงเทพบริการ